Image

Thong Bao – Press Release

Đại hội thường niên 2019
3 years ago

Đại hội thường niên 2019

Thông báo Đại hội thường niên 2019 Annual general meeting 2019 K/g quý đồng hương Các đoàn thể và hội đoàn Năm nay đại hội thường niên sẽ được tổ …
Read More

Letter from the Premier of Western Australia
4 years ago

Letter from the Premier of Western Australia

The Honorable Mark McGowan, the Premier of Western Australia, has praised the Vietnamese Community in Australia, WA Chapter, for a terrific Tet New Year Celebration 2019 event. held at Wanneroo …
Read More

Healthway Message – Hội Chợ Tết 2019

Healthway Message – Hội Chợ Tết 2019

Media Release
5 years ago

Media Release

 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA Chapter Inc. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC Established 1978  –  ABN 78 936 522 494

MEDIA RELEASE


Read More