Thông Báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn & Đoàn thể sinh hoạt thường xuyên với Cộng Đồng.

Xin gởi tất cả Thông Báo và tin tức đến địa chỉ sau đây : 

vietnamesewa@gmail.com