Biên bản – Phiên họp khoáng đại bất thường 26/11/2017