THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG v/v ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017