Excerpt from the Vietnamese Community in Australia, WA Chapter

Đây là thông điệp gởi đến tập đoàn đầu sỏ của chế độ CHXHCNVN mà ngày nay có xú danh là chế độ …Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu.

Là một quốc gia có đất, có quân đội, công an, có tiền, mà lá cờ máu kia không có chỗ để treo, ngoài trừ consulates và toà đại sứ của chúng.

Trên khắp bầu trời thế giới, chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta mà thôi

D D CS

Theo truyền thống của cs, thì điều kiện tiên quyết để được vào đảng của chúng là phải 3 đời bần cố nông, có nghĩa là 3 đời phải nghèo và dốt. Mà phải cực dốt mới được thành đảng viên cs cao cấp

Dốt là do không được đi học, nên chẳng biết thế nào là lịch sử VN bao giờ, Từ dốt trở thành ngu.

Chúng chẳng biết tổ tiên là ai, chẳng biết tiền nhân đã giữ nước ra sao.

DDCS dốt…

DD HCM ngu dốt

Chính vì dốt nên chúng sợ bóng sợ gió nước Tầu cộng hơn 1 tỉ dân, không dám chống, cấm dân chống, mà chỉ vì muốn giữ miếng ăn cho đảng, nên nhắm mắt dâng đất biển cho Tàu cộng, tên Nguyễn Phú trọng để lại một câu nói lưu xú uế vạn năm là: thà mất nước còn hơn mất đảng

DDCS bán nước…

DDHCM bán nước

Trong suốt hơn 4000 năm, nước Tàu có đánh thắng ngoại xâm một trận nào chưa? Thưa chưa! Ngoài trận Mã viện ỷ sức đàn ông đánh nhau với đội binh nữ quần hồng của Hai Bà trưng? Đó là trận thắng duy nhất và cũng là trận ô nhục nhất của lịch sử Tàu. Tui ngu muội cs có biết điều này không? Thế mà từ tên HCM đến chúng bay cúi đầu làm tôi tớ cho con cháu của tên Mã Viện mà không biết nhục!

DDCS

DD HCM tay sai của Tàu

Ngô Quyền năm 938 đã đứng lên dành độc lập, tống cổ bọn Hán gian về Tầu, lũ cs ngu có biết không? Tổ tiênVN đã oanh liệt như thế mà bọn cs ngu si chúng bay lại dâng tổ quốc cho Tàu cộng?

DDCS

Thời nhà Lý, bọn hán tham tàn nhà Tống đã bị Lý Thường Kiệt oai hùng đánh cho vỡ mật, thế mà csvn chúng bay lại cúi đầu dâng tổ quốc cho con cháu nhà Tống bại trận? Hỡi tên HCM ngu dốt kia, mi và đảng của mi sẽ bị nhân dân nguyền rủa đến ngàn đời .

DDCS

DD HCM ngu dốt

Đời nhà Trần thế kỷ 13 quân Mông Cổ bách chiến bách thắng tức giặc Nguyên đã nuốt trọn nước Trung Hoa dễ như trở bàn tay. Csvn ngu si có biết không? Lúc ấy dân Tàu hơn 100 triệu, dân Việt ta chưa tới 10 triệu, vậy mà cha ông ta đã đại thắng quân Mông cổ tổng cộng 3 lần. Sao bây giờ vẫn với tỉ lệ 1 chọi 10, mà csvn hù doạ dân rằng TQ lớn lắm, đừng đụng vào ? có phải csvn dối trá để bán nước ?

DDCS dối trá, bán dân bán nước

Thời nhà hậu Lê, giặc Minh xua quân ầm ầm sang VN ta, tên tướng Tàu hạng nhất nhưng ngạo mạn Liễu Thăng đã chết ngay trong trận mở đầu tại ải Chi Lăng năm 1427. Sao bây giờ csvn lại tôn thờ con cháu tên bại tướng Liễu Thăng, tôn thờ con cháu của dòng dõi bại trận của Minh triều, ngu si dâng ải Nam Quan cho Tàu, làm mất đi phòng tuyến đầu của Tổ quốc

DDCS VN

DD HCM ngu dốt

Cuối cuộc kháng chiến, tướng tàu Vương Thông đã phải làm đại lễ thề thốt không dám bén mảng sang VN nữa, vậy sao bây giờ lũ csVN lại ngu si nhượng tổ quốc cho giặc hèn phương bắc , cho con cháu của nhà Minh và Vương Thông bại trận?

Chỉ vì chúng bay muốn lấy vũ khí chiếm miền Nam tự do, nên cách trả nợ dễ nhất là bán nước.

DDCS

DD HCM ngu dốt

Thời nhà Nguyễn Tây Sơn thế kỷ 18 nhà Thanh sau khi thôn tính nước tàu vừa to vừa hèn, giặc Thanh đã xua quân chiếm VN. Hỡi lũ csvn ngu đần có biết rằng, Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã chuyển quân từ Nam ra Bắc và chỉ trong 6 ngày đánh tan 30 vạn quân Thanh …Tôn sĩ Nghị cuống cuồng không kịp mặc áo quần đàng hoàng , vất cả ấn tín, ngựa không kịp mang yên, đã chạy thục mạng về Tàu…Tướng Sầm Nghi Đống chạy không kịp phải thắt cổ chết….cớ sao ngày nay csvn ngu si lại tôn thờ con cháu những kẻ như Tôn Sĩ Nghị , Sầm Nghi Đống và Càn Long bại trận ?

DDCS.

DD thằng ngu HCM

TQ chỉ là nước giỏi đánh lẫn nhau trong nhà, nào là Xuân Thu chiến quốc,lục quốc phân tranh nào là Tam quốc chí mưu lược cứ như thần, nhưng hèn nên chẳng chiến thắng người ngoài nào bao giờ! Thật xấu hổ ! thế mà csvn lại đi tôn thờ 1 quốc gia như thế!

DDSC

DD bè lũ HCM

… hỡi đồng bào trong nước, hãy đứng lên dẹp tan chế độ cs bán nước, hãy noi gương những anh hùng của QLVNCH đã hy sinh bảo vệ tổ quốc

HOAN HÔ QLVNCH

HOAN HÔ CÁC ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC ĐANG ĐỨNG LÊN BẢO VỆ TỔ QUỐC

Csvn là nguồn gốc của sự bán nước phản bội tổ tiên dòng giống Việt. Không có cs thì không bao giờ mất nước.

DDCS bán nước.

Trước khi cs Ba Lan xụp đổ: đức GH John Paul 2 đã nhắn với dân Ba Lan rằng:

DON’T BE AFRAID. Đừng sợ hãi.

Tôi xin ngài để thêm vào: hãy dẹp tan chế độ cs:

BRING THEM DOWN.

DOWN DOWN DOWN

BRING THE COMMUNIST VIETNAM DOWN–

DOWN DOWN DOWN.

My message to all foreign governments currently trading with Vietnam: The Vietnamese communist government is declaring war against their own citizens, by robbing lands and strip them off of all human rights.

Don’t trade with them. Stop this war.

Stop all foreign investment in VN as they only line the communist pockets. Your target people got nothing.

Suspend all humanitarian Aids, they are all stolen, nothing left for your target people. Help us to bring this communist regime down, you will make 100 times more profit once Human rights and Democracy are restored in Vietnam.

Help us to bring this communist regime down.

DOWN WITH COMMUNIST VIETNAM

DOWN DOWN DOWN.