THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ TRẢ TIÊN MUA ĐẤT XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG VÀ LỄ DÂNG ĐẤT