Image

41st anniversary of the fall of Saigon

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc
7 years ago

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc

Kính thưa Qúy Đ D /BCH CĐ/NVTD/TU

Quý Đ D các Tôn Giáo,Hội Đòan, Quý Tổ chức . Quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương,

Hôm nay là lần thứ …
Read More