THƠ BÁO KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2015-2017 của Ban Chấp Hành Cộng Đồng