Thư cám ơn mạnh thường quân đóng góp đêm văn nghệ 19/12 – Thank You to Sponsors and Supporters of the Vietnamese Cultural Centre Fund Raising Concert